PERANAN PENGURUS ORGANISASI

Pengurus berperanan untuk memastikan bahawa setiap sumber dalam organisasi mampu dimanfaatkan seoptimum yang mungkin bagi kebaikan orgnisasi. Oleh itu, setiap pengurus perlu memberi keprihatinan yang tinggi terhadap aspek kualiti, keberkesanan, kos, ketepatan masa dan produktiviti supaya sumber organisasi mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan kepuasan pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan organisasi. Disamping  itu, peranan pengurus akan memberi kesan yang signifikan kepada apa yang berlaku di dalam dan di luar organisasi. Bagi memastikan pembangunan organisasi yang berterusan, pengurus perlu mewujudkan rasa kepunyaan yang tinggi di kalangan subordinat terhadap kerja yang dilakukan oleh mereka organisasi yang diwakili mereka.
SIAPAKAH PENGURUS?
Secara umumnya, pengurus merupakan individu yang berusaha untuk mencapai matlamat organisasi dan juga untuk sendiri melalui pengolahan sumber, kesedaran membuat keputusan dan mencorak stuktur organisasi.  Oleh yag demikian pengurus perlulah berperanan untuk memastikan bahawa setiap sumber dalam organisasi mampu dimanfaatkan seoptimum yang mungkin bagi kebaikan orgnisasi. Persoalan yang sering timbul dalam sesebuah organisasi adalah kenapakah seseorang pengurus amat penting kepada organiasi yang diwakilinya? Oleh yang demikian, terdapat 2 justifikasi utama kenapa pengurus diperlukan oleh sesebuah organisasi iaitu untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan.
 1. Peranan Pengurus Untuk Meningkatkan Keberkesanan Organisasi
Keberkesanan bermaksud membuat sesuatu dengan betul. Maka, pengurus yang berkesan memboleh organisasi mencapai visi, tujuan atau misi melalui penggabungan sumber, usaha dan bakat yang dimiliki oleh organisasi. Penggabungan sumber, usaha dan bakat yang dilakukan dengan kebijaksanaan pengurus membolehkan organisasi memaksimumkan pulangan atau keuntungan dalam usaha untuk mencapai objektif organisasi.
Sebagai seorang pengurus yang berkesan, perlulah pengurus tersebut  memiliki kelebihan-kelebihan berikut:
 1. Kebolehan mengurus kendiri
 2. Mampu mengambil faedah daripada kepelbagaian
 3. Keprihatinan yang tinggi terhadap isu-isu berkaitan dengan etika
 4. Mengurus dan mengambil peluang daripada perubahan persekitaran
 5. Mampu berkomunikasi dengan berkesan
 6. Mengurus silang budaya dengan berkesan
 7. Kebolehan mengurus pasukan kerja dan;
 8. Peka terhadap perkembangan teknologi
 1. Peranan Pengurus Sebagai Meningkatkan Kecekapan Organisasi
Kecekapan boleh didefinisikan sebagai melakukan kerja-kerja dengan betul. Justeru, Pengurus yang cekap membolehkan organisasi untuk memaksimumkan produktiviti berasaskan sumber per unit yang dilaburkan sama ada tenaga buruh, bahan mentah atau modal seterusnya menjimatkan kos, mengurangkan hasil buangan serta meminimumkan kos per unit pengeluaran. Di samping itu, kecekapan juga mempengaruhi kualiti barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan. Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk. pembungkusan, kesenian dan kehalusan kerja, layanan, hubungan antara perorangan dan komunikasi, perkhidmatan sokongan dan perkhidmatan selepas jualan.
Melalui kecekapan, ia membolehkan pengurus bertindak dengan tepat dalam mengurus 5  perkara-perkara utama yang berikut:
 1. Merancang dan membuat keputusan tentang keperluan sumber dengan tepat
 2. Mendapat dan memilih sumber yang paling sesuai
 3. Mengorientasi, melatih dan membangunkan sumber tenaga kerja
 4. Mengenal pasti sumber-sumber alternatif
 5. Menyeimbangkan antara penggunaan sumber fizikal dan sumber tenaga dengan teknologi
PERANAN PENGURUS ORGANISASI Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Jomria Network
Blogger Widget