PERANAN PENGURUS UNTUK MENINGKATKAN KEBERKESANAN ORGANISASI


Keberkesanan bermaksud membuat sesuatu dengan betul. Maka, pengurus yang berkesan memboleh organisasi mencapai visi, tujuan atau misi melalui penggabungan sumber, usaha dan bakat yang dimiliki oleh organisasi. Penggabungan sumber, usaha dan bakat yang dilakukan dengan kebijaksanaan pengurus membolehkan organisasi memaksimumkan pulangan atau keuntungan dalam usaha untuk mencapai objektif organisasi.Sebagai seorang pengurus yang berkesan, perlulah pengurus tersebut memiliki kelebihan-kelebihan berikut:
  1.  Kebolehan mengurus kendiri
  2. Mampu mengambil faedah daripada kepelbagaian
  3. Keprihatinan yang tinggi terhadap isu-isu berkaitan dengan etika
  4. Mengurus dan mengambil peluang daripada perubahan persekitaran 
  5.  Mampu berkomunikasi dengan berkesan
  6. Mengurus silang budaya dengan berkesan
  7. Kebolehan mengurus pasukan kerja dan;
  8.  Peka terhadap perkembangan teknologi