SIAPAKAH PENGURUS?


Secara umumnya, pengurus merupakan individu yang berusaha untuk mencapai matlamat organisasi dan juga untuk sendiri melalui pengolahan sumber, kesedaran membuat keputusan dan mencorak stuktur organisasi.  Oleh yag demikian pengurus perlulah berperanan untuk memastikan bahawa setiap sumber dalam organisasi mampu dimanfaatkan seoptimum yang mungkin bagi kebaikan orgnisasi. Persoalan yang sering timbul dalam sesebuah organisasi adalah kenapakah seseorang pengurus amat penting kepada organiasi yang diwakilinya? Oleh yang demikian, terdapat 2 justifikasi utama kenapa pengurus diperlukan oleh sesebuah organisasi iaitu untuk;
  1. Meningkatkan Keberkesanan 
  2. Meningkatkan Kecekapan.